. പ്രകടനം കണയന്നൂർ താലൂക്ക് ഓഫീസിനുമുന്പില്..28/3/2017 ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി.. പങ്കെടുക്കുക..