അഖിലേന്ത്യാ അവകാശ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022 മെയ് മാസം 28ന് ജില്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രകടനം