കേരള NGO യൂണിയൻ -സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ധർണ്ണ-വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ @എറണാകുളം.