കലാ കായിക സമിതിയുടെ കീഴിൽ ചെസ് കാരംസ് മത്സരം 2022 ജൂലൈ 17 ന്  എറണാകുളത്ത് വച്ചു നടക്കും