2021 ജനുവരി 13 ന് പാപ്പനംകോട് ദർശന ആഡിറ്റോറിയത്തിൽ വച്ച് നടന്നു