പ്രസിഡന്റ് : പി വരദന്‍ 

വൈസ് പ്രസിഡന്റ് :

 1. M.K. BABU
 2. K M LAISAMMA

സെക്രട്ടറി : പി ബി ഹരിലാല്‍ 

 

ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി : 

 1.  P G KRISHNAKUMAR
 2. RAHNA P ANAND

ട്രഷറർ : ബിജോയ്‌ ഒ പി 

 

സെക്രട്ടറിയേറ്റംഗങ്ങൾ:

 1. P JOYMON
 2. P SUNEESH
 3. K S BINOY
 4. R L SINDHU
 5. T N SIJUMON
 6. V VIMOD
 7. P RAJESH
 8. C ANAND
 9. M H RAFI
 10. M SALIMSHA

ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ :

 1. G RAMESH
 2. P S STANLY
 3. M B SALESH
 4. P S ARUNKUMAR
 5. K M MANOJKUMAR
 6. V S GOKULDAS
 7. P AJITHA
 8. FIROSH FRANCIS
 9. K SHAJESH
 10. SIMI G VISWAM
 11. M A JAYEDNRAN
 12. M V AKHIL
 13. T P SHEDEED
 14. E S SREKANTH
 15. K R PREMRAJ
 16. K C GIREESH
 17. M V ARUN
 18. A S SUMESH
 19. AMBIKA CHATHU V S
 20. V S ANEESH
 21. K N SURESHKUMAR
 22. C N DINEESH
 23.  S NAVEEN
 24. K M SHARMILA
 25. K R REKHA
 26. T V SUNIL

വനിതാ സബ്കമ്മിറ്റി : 

                 കൺവീനർ 

 1. K M SHARMILA

                ജോയിന്റ് കൺവീനർമാർ :

 1. P A SHEEBA
 2. M S MINI