ജനാധിപത്യ സംരക്ഷണ സദസ്സ് ജൂണ്‍ പതിനാറിന്  ആയിരം  കേന്ദ്രങ്ങളില്‍