പുതുകേരള സൃഷ്ടിക്കായി കൈകോർക്കുക
പ്രളയം തകർത്തെറിഞ്ഞ കേരളത്തെ പുതുകേരളമാക്കി മാറ്റുന്നതിന് കൈകോർക്കാൻ കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ മുഴുവൻ ജീവനക്കാരോടും അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇതിനായി സർക്കാർ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച് ഒരുമാസത്തെ ശമ്പളം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാവണമെന്ന് യൂണിയൻ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അഭ്യർത്ഥിച്ചു.