എല്ലാ ഏരിയകളിലും  2022 ഏപ്രിൽ 27,28,29  തീയതികളിലായി ഏരിയ ജനറല്‍ ബോഡി യോഗം  നടക്കും