കേരള എന്‍ ജി ഒ യൂണിയന്‍

59 മത് ഏരിയ സമ്മേളനം 2022 സെപ്റ്റംബര്‍ 15 മുതല്‍ 28 വരെയുള്ള തീയതികളില്‍ മുഴുവന്‍  ഏരിയകളിലും  നടക്കും