ജില്ലാ സമ്മേളനം സെമിനാർ നടത്തി

ജില്ലാ സമ്മേളനം സെമിനാർ നടത്തി കേരള എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയൻ കാസറഗോഡ് ജില്ലാ സമ്മേളനം 2021 ഡിസമ്പർ-19 ന് കാഞ്ഞങ്ങാട് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് . രാജ്യത്തെ ഭരണാധികാരികൾ പൊതുമേഖലയെ കോർപ്പറേറ്റുകളുടെ കാൽക്കീഴിൽ അടിയറ വെക്കുകയാണ്. ആസ്തി വില്പനയുടെ പേരിൽ പൊതുസംവിധാനങ്ങളെ ആകെ തകർക്കുകയാണ്. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകാതെ മൂലധന ശക്തികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നയത്തിനെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായി തൊഴിലാളികളുടെയും ജനവിഭാഗങ്ങളുടെയും പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉയർന്നു വരികയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ആസ്തി വില്പനയുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തിൽ സെമിനാർ […]