കേരള എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ നോർത്ത് ജില്ലാ സമ്മേളനം എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ 55 -ാം വാർഷിക സമ്മേളനം 2018 ഫെബ്രുവരി 17, 18 തിയതികളിൽ വൈലോപ്പിളളി സംസ്‌കൃതിഭവനിൽ വച്ച് നടു. 17ന് രാവിലെ 9.30 ന് പ്രസിഡന്റ് കെ. എ. ബിജുരാജ് പതാക...

Read More