ക്യാമ്പ് ഫോളോവര്‍ സ്പെഷ്യല്‍ റൂള്‍ – സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി മാതൃകാപരം

പോലീസ് വകുപ്പിലെ ക്യാമ്പ് ഫോളോവര്‍ വിഭാഗക്കാരെ ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് സര്‍വീസില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം മാതൃകാപരമെന്ന് കേരള എന്‍.ജി.ഒ. യൂണിയന്‍. ക്ലിപ്തമായ ജോലിസമയമോ അര്‍ഹമായ അവധി അവകാശങ്ങളോ ലഭ്യമല്ലാത്തവിധം അടിമസമാന...

Read More