ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചു

കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ  ജനദ്രോഹ-തൊഴിലാളി വിരുദ്ധ നടപടികൾക്കെതിരെ   ജീവനക്കാർ പ്രതിഷേധ ദിനം ആചരിച്ചു....

Read More