സെപ്റ്റംബര്‍ 5, പാര്‍ലമെന്‍റ് മാര്‍ച്ചിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം

സെപ്റ്റംബര്‍ 5, പാര്‍ലമെന്‍റ് മാര്‍ച്ചിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം കര്‍ഷകരും തൊഴിലാളികളും ജീവനക്കാരും ‍അധ്യാാപകരും ഡെല്‍ഹിയില്‍ നടത്തിയ പാര്‍ലമെന്‍റ് മാര്‍ച്ചിന് ഐക്യദാര്‍ഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് എഫ് എസ് ഇ ടി ഒ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ...

Read More