പണിമുടക്കവകാശ സംരക്ഷണം മെയ് 18

പണിമുടക്കവകാശ സംരക്ഷണ ദിനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി 2022 മെയ് 18ന് വൈകുന്നേരം 3 മണിക്ക് ബിറ്റി ആർ ഹാളിൽ സ. എളമരം കരീം, കെ.പി രാജേന്ദ്രൻ, എൻ.കെ.ജയകുമാർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സംസാരിക്കുന്നു.

ആള്‍ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്‍ അഖിലേന്ത്യ സമ്മേളനം 2022 ഏപ്രില്‍ 13-16

ആള്‍ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്ടെ XVII  മത് അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ഏപ്രില്‍ മാസം 13 മുതല്‍1 6 വരെ  തീയതികളിലായി ബീഹാറിലെ  ബഹുസരയ് വച്ചു നടക്കുന്നു.   ആള്‍ ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷന്ടെ  17   മത് അഖിലേന്ത്യാ സമ്മേളനം ഏപ്രില്‍ മാസം 13 മുതല്‍1 6 വരെ  തീയതികളിലായി ബീഹാറിലെ  ബഹുസരയ് വച്ചു നടക്കുന്നു.ഏപ്രില്‍ 13 ന് പ്രകടനവും പൊതു സമ്മേളനവും നടത്തുന്നു.  ഏപ്രില്‍ 13   ന്പൊതു സമ്മേളനം ആള്‍ […]

പണിമുടക്ക് റാലി – ജില്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2022 മാർച്ച് 25

ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുക രാജ്യത്തെ രക്ഷിക്കുക എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് 2022 മാർച്ച് .മാസം വൈകിട്ട് 3.30 ന് ജില്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പണിമുടക്ക് സംഘടിപ്പിട്ടുണ്ട്   ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എപ്ലോയീസ്  & ടീച്ചേഴ്സ്   അധ്യാപക സർവ്വീസ് സംഘടനാ സമര സമിതി