തിരുവനന്തപുരം നോർത്ത് ജില്ലയിൽ വില്ലേജാഫീസുകളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം

കേരളത്തിലെ സിവിൽ സർവ്വീസിനെ ജനോപകാരപ്രദവും അഴിമതിരഹിതവുമാക്കുന്നതിനായി കേരള NGO യൂണിയൻ നടത്തി...

Read More