കെ.കെ.മോഹനന് യാത്രയയപ്പ്

കേരള എൻ.ജി.ഓ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന കെ. കെ.മോഹനൻ സർവ്വീസിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു. 1987 ൽ ലെപ്രസി ഹെൽത്ത് വിസിറ്ററായി നെന്മാറ സാമൂഹ്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കെ.കെ.മോഹനൻ  നോൺ മെഡിക്കൽ സൂപ്പർവൈസറായി...

Read More