കേരള ഫാർമസി കൗൺസിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഫോറം സ്ഥാനാർത്ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കുക

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫാർമസി കൗൺസിലിലേക്ക് ഡിസംബർ 9-ന് നടക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുണൈറ്റഡ് ഫാർമസിസ്റ്റ്...

Read More