ജനപക്ഷ ബഡ്ജറ്റിന് പിന്തുണമായി പ്രകടനവും ധർണ്ണയും

ജനപക്ഷ ബജറ്റിന്പിന്തുണ നൽകാനും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവ്വീസ് ഉടൻ  യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനും  അഴിമതി രഹിത ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവ്വീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും കേരള  NGO യൂണിയൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ...

Read More