ജനപക്ഷ ബഡ്ജറ്റിന് പിന്തുണമായി പ്രകടനവും ധർണ്ണയും

ജനപക്ഷ ബജറ്റിന്പിന്തുണ നൽകാനും കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവ്വീസ് ഉടൻ  യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാനും  അഴിമതി രഹിത ജനപക്ഷ സിവിൽ സർവ്വീസ് കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും കേരള  NGO യൂണിയൻ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജില്ലാ താലൂക്ക് കേന്ദ്രങ്ങളിലേയ്ക്ക് മാർച്ച് 13 ന് ജീവനക്കാരുടെ  പ്രകടനവും കൂട്ടധർണ്ണയും നടത്തി. ജില്ലാ കേന്ദ്രത്തിൽ നടന്ന മാർച്ച് സംസ്ഥാന കമ്മറ്റിയംഗം സഖാവ് എ എ റഹിം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.