വേണം നമുക്ക് കരുതലും സുരക്ഷയും, എന്ന മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തി കേരള എൻജി.ഒ.യൂണിയൻ ഏറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വിവിധ എരിയകളിൽജാഗ്രതാ സംഗമം നടത്തി കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനു മുന്നിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എൻ.കൃഷ്ന്ന പ്രസാദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

ജാഗ്രതാ സംഗമം ഏറണാകുളം,

Read More