സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയതായി 28 അതിവേഗ പോക്സോ കോടതികളും, ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൽ പുതിയതായി 32 തസ്തികകളും അനുവദിച്ച LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് ജില്ലയിലെ കോടതികൾക്കു മുന്നിലും ഫിഷറീസ് ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലും കേരള NGO യൂണിയൻഎറണാകുളം ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഹ്ലാദ പ്രകടനം.2022 ഫെബ്രുവരി 3.