ഇ പി ദിനം സമുചിതമായി ആചരിച്ചു.

ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് പതാക ഉയർത്തി സംസാരിച്ചു.