എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് NGO യൂണിയൻ-KGOA ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്ന പ്രകടനം-കേരള NGO യൂണിയൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം കെ.കെ.സുനിൽകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.