2022 മെയ് 26 ന്റെ എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ – വയനാട് ജില്ലാ മാർച്ചിനു ശേഷമുള്ള ധർണ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം സീമ.എസ്.നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.