കേന്ദ്ര ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങൾക്കെതിരെ േടഡ് യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ധർണ നടന്നു.