കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ച കര്‍ഷക,ജനവിരുദ്ധ നയങ്ങള്‍ക്കെതിരായ ഐതിഹാസിക സമരം വിജയിപ്പിച്ച കര്‍ഷകപോരാളികള്‍ക്ക് അഭിവാദ്യമര്‍പ്പിച്ച് എഫ്.എസ്.ഇ.ടി.ഒ.നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രകടനം നടത്തി.