കോർപ്പറേറ്റ് വത്കരണത്തിന് വേഗത കൂട്ടുന്ന കേന്ദ്ര ജനവിരുദ്ധ ബജറ്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം -FSETO എറണാകുളം.2022 ഫെബ്രുവരി 2.