കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ആസ്തി വില്പനയ്ക്കെതിരെ FSETO പ്രതിഷേധം @എറണാകുളം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ എസ് ഷാനിൽ ഉദ് ഘാ ടനം ചെയ്തു