കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഓർഡനൻസ് ഫാക്ടറി സ്വകാര്യ വത്കരണത്തിനെതിരെ തൊഴിലാളികൾ നടത്തുന്ന പണിമുടക്കിന് ഐക്യദാർഢ്യം