കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ കർഷക വേട്ടയ്ക്കെതിരെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി.