കേരള NGO യൂണിയൻ -സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ധർണ്ണ-വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ @എറണാകുളം.

എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ കോവിഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുഴുവൻ കിടപ്പു രോഗികൾക്കും കേരള NGO യൂണിയൻ കളമശ്ശേരി ഏര്യാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഓണസദ്യ നല്കി.യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയംഗം സ:സിന്ധുരാജേഷ് നഴ്സിങ് സൂപ്രണ്ടുമാരായ പി.വി.എൽസമ്മയ്ക്കും,ലൈസാ എബ്രഹാമിനും സദ്യ കൈമാറി