കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ 24.01.2021 കർഷക സംയുക്ത സമരസമിതി നടത്തുന്ന രാപ്പകൽ സമരത്തിന് എൻജിഒ യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ അഭിവാദ്യം.