മിനിസ്റ്റീരിയൽ, ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുക
അസിസ്റ്റൻറ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് ഉള്ള തടസ്സം നീക്കുക
താത്കാലിക തസ്തികകൾക്ക് തുടർച്ച അനുമതി ലഭ്യമാക്കുക
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ നടപ്പിലാക്കുക
ജില്ലാതല നിയമന തസ്തികകളുടെ നിയമനാംഗീകാരം, പ്രൊബേഷൻ, സ്ഥലംമാറ്റം എന്നിവ ജില്ലാതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുക
തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചുകൊണ്ട് കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജലസേചന വകുപ്പിൽ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി.
ജില്ലയിലെ വിവിധ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കെ വി പ്രഫുൽ, സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പി വരദൻ, പി ബി ഹരിലാൽ, ഇ നന്ദകുമാർ എന്നിവർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിച്ചു.