കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ ജീവനക്കാരുടെ നിരവധിയായ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി.

മിനി സ്റ്റീരിയൽ,ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുക.
അസിസ്റ്റൻ്റ് എൻജിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക.
താൽക്കാലിക തസ്തികകൾക്ക് തുടർച്ചാനുമതി നൽകുക.
ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ നടപ്പിലാക്കുക.
ജില്ലാതല നിയമന തസ്തികകളുടെ നിയമനാംഗീകാരം, പൊബേഷൻ, സ്ഥലം മാറ്റം എന്നിവ ജില്ലാതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുക.

എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു കൊണ്ട് കേരള എൻ ജി ഒ യൂണിയൻ വകുപ്പ് ചീഫ് എൻജിനീയർ/ഡിവിഷണൽ ഓഫീസുകൾക്കു മുന്നിലും പ്രകടനം നടത്തി.
യൂണിയൻ തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ജില്ലയിൽ ചീഫ് എൻജിനീയർ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ നടന്ന പ്രകടനം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ആർ.സാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

സൗത്ത് ജില്ലാ പ്രസിഡൻറ് സുരേഷ് ബാബു സെക്രട്ടറി സജീവ് കുമാർ ജില്ലാ ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.