മിനി സ്റ്റീരിയൽ, ടെക്നിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം അനുവദിക്കുക. അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ തസ്തികയിലേക്ക് സ്ഥാനകയറ്റത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക, താൽക്കാലിക തസ്തികൾക്ക് തുടർച്ചാനുമതി ലഭ്യമാക്കുക, ലാസ്റ്റ് ഗ്രേഡ് ജീവനക്കാരുടെ റേഷ്യോ പ്രമോഷൻ നടപ്പിക്കുക, ജില്ലാ തല നിയമന തസ്തികളുടെ നിയമനാംഗീകാരം, പ്രൊബേഷൻ, സ്ഥലം മാറ്റം എന്നിവ ജില്ലാ തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ അധികാരപ്പെടുത്തുക എന്നീ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചു കൊണ്ട് ജലസേചന വകുപ്പ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിന് മുന്നിലും ഡിവിഷൻ ഓഫീസുകൾക്ക് മുന്നിലും എൻ.ജി.ഒ.യൂണിയൻ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാർ പ്രകടനം നടത്തി.

കോഴിക്കോട് ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ ഓഫീസിനു മുന്നിൽ പ്രകടനത്തെ തുടർന്ന് നടത്തിയവിശദീകരണ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.പി.രാജേഷ്, ഏരിയ സെക്രട്ടറി വി.വി അനൂപ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

വെസ്റ്റ് ഹിൽ കാവേരി കോപ്ലക്സിൽ എൻജിഒ യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കമ്മറ്റി അംഗം സിന്ധുരാജൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു.