സൗത്ത്‌ ജില്ലാ കമ്മറ്റിയുടെ പരിധിയിലുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ ഓഫീസുകളിലും സാനിട്ടെയിസറുകളും ജാഗ്രതാ ബോർഡുകളും സ്ഥാപിച്ചു