നമുക്ക് ജാതിയില്ലാ വിളംമ്പരം നൂറാം വാർഷികം കേരള എൻജിഒ യൂണിയൻ എണാകുളം ജില്ലാ കമ്മറ്റി തൃപ്പൂണിത്തുറ ലായം ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയ സെമിനാർ മുൻ എം പി ശ്രീ പി രാജീവ് ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു