“നേരറിവുകള്‍” കലാജാഥ

നേരറിവുകള്‍ കലാജാഥ മലപ്പുറത്ത് 2021 മാര്‍ച്ച് 1ന് കവി മണമ്പൂര്‍ രാജന്‍ബാബു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു