മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ ഡയാലിസിസ് വിഭാഗത്തിൽ ലാബ് അസിസ്റ്റന്റുമാരുടെ പുതിയ തസ്തികകൾ അനുവദിച്ച LDF സർക്കാരിന് അഭിവാദ്യമർപ്പിച്ച് എറണാകുളം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തെ അഭിവാദ്യം ചെയ്ത് കേരള NGO യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ. എസ്. ഷാനിൽ സംസാരിക്കുന്നു. 2022 ഫെബ്രുവരി 10.