എൻജിഒ യൂണിയൻ തിരു: സൗത്ത് ജില്ല അക്ഷര കലാസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ബിച്ചു തിരുമല അനുസ്മരണം സംഘടിപ്പിച്ചു. പ്രശസ്ത കവിയും പുകസ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായ സ. വിനോദ് വൈശാഖി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.