മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് പണം കണ്ടെത്തി നൽകുവാൻ DYFI യുടെ റീസൈക്കിൾ ക്യാമ്പയിൻ്റെ ഭാഗമായി DYFI ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വി.വിനീത്, വിദ്യാമോഹൻ എന്നിവർ എൻ.ജി.ഒ യൂണിയൻ തിരു.സൗത്ത് ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്നും പഴയ ദിനപത്രങ്ങളും മാസികകളും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എസ്.സജീവ് കുമാറിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.