റെയിൽവേ സ്വകാര്യവൽക്കരണത്തിനെതിരെ ജീവനക്കാരും അധ്യാപകരും സായാഹ്ന ധർണ നടത്തി