ജീവനക്കാരുടേയും കുട്ടികളേയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടികൾ ക്ഷണിച്ച് മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു