കേന്ദ്ര സർക്കാർ കർഷകരോട് സ്വീകരിക്കുന്ന വഞ്ചാനപരമായ നിലപാടുകൾക്ക് എതിരെ രാജ്യത്തെ കർഷക സംഘടനകൾ സംയുക്തമായി ജനുവരി 31 വഞ്ചനാദിനമായി ആചരിച്ചു. സമരത്തിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് FSETO യുടെ നേത്യത്വത്തിൽ സൗത്ത്ജില്ലയിലെ വിവിധ ഏരിയാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധ ധർണ നടത്തിതി. വഴുതക്കാട് ഏരിയയിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധ ധർണ്ണ കേരള എൻ.ജി.ഒ . യൂണിയൻ സൗത്ത് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സഖാവ് എസ് സജീവ്കുമാർ ഉദ്ഘടനം ചെയ്തു.