കർഷകർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് എഫ്എസ്ഇടിഒ യുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ജീവനക്കാരും, അധ്യാപകരും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ പ്രകടനം നടത്തി