വൈദ്യുതി വിതരണ മേഖല സ്വകാര്യവത്കരിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നയത്തിനെതിരെ പണിമുടക്കുന്ന വൈദ്യുതി ജീവനക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം – FSETO എറണാകുളം