ശമ്പളപരിഷ്കരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതില്‍ ആഹ്ലാദപ്രകടനം നടത്തി.

പതിനൊന്നാം ശമ്പളപരിഷ്കരണത്തിന് കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിച്ചതില്‍ ആഹ്ലാദം പ്രകടിപ്പിച്ച് ജീവനക്കാര്‍ ആക്ഷന്‍ കൌണ്‍സില്‍ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് എംപ്ലോയീസ് ആന്‍റ് ടീച്ചേഴ്സ് നേതൃത്തില്‍ പ്രകടനം നടത്തി. മലപ്പുറത്ത് യൂണിയന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റംഗം എ.കെ.കൃഷ്ണപ്രദീപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.(2021 ജനുവരി 29)