സംയുക്ത ട്രേഡ്‌യൂണിയൻ സമിതി ദേശിയ പണിമുടക്കിന്റെ 2 ആം ദിവസ സമര വേദിയിലേക്ക് ഐകദാർഢ്യം അറിയിച്ചു ജീവനക്കാരുടെയും അധ്യാപകരുടെയും സംയുക്ത പ്രകടനം