*സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ നാടക മത്സരം – അരങ്ങ് 2021 – ജറീന നൗഷാദ് മികച്ച നടി.*
*കേരള എൻ.ജി.ഒ. യൂണിയൻ തൃശൂർ റീജിയണൽ തിയേറ്ററിൽ  സംഘടിപ്പിച്ച,  ജീവനക്കാരുടെ സംസ്ഥാനതല നാടക മത്സരം “അരങ്ങ് 2021” സമാപിച്ചു. പാലക്കാട്‌ ജില്ലയുടെ ഫോർട്ട്‌ കലാവേദി അവതരിപ്പിച്ച,  കെ. വി. സജിത്ത്  സംവിധാനം ചെയ്ത,  “മുത്ത”  നാടകത്തിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടിയായി ജെറിൻ നൗഷാദി നെ തെരെഞ്ഞെടുത്തു. കണ്ണാടി PHC യിലെ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ജെറിൻ നാഷാദ്.*
*മികച്ച ഒന്നാമത്തെ നാടകം മലപ്പുറം അവതരിപ്പിച്ച ‘ആറാം ദിവസം’, രണ്ടാം സ്ഥാനം കോഴിക്കോടിന്റെ ‘പെണ്ണകലം’ കണ്ണൂരിന്റെ ‘ആണി’ എന്നീ നാടകങ്ങൾ പങ്കിട്ടു, മൂന്നാം സ്ഥാനം തൃശൂരിന്റെ ‘കവചിതം’.*